mini内置式

PIBH(高P)
点击展开条件搜索框
  • 产品型号

  • {/php}
  • 额定功率(W)

  • 输出电压(V)

  • 输出电流 (mA)

  • 纹波

  • PF

  • 防护等级

  • 系列

mini内置式 筛选型号个数:共 4 个,请查看下方表格。

系列标题 额定功率(W) 输入电压(V) 输出电流 (mA) 输出电压(V) PF 效率 认证 规格书 样品申请
PIBH003-P1
3 220-240 300-350 3-13 0.7 72% TUV CB CE
-
PIBH003C0300NSLPP1
3 220-240 300 5-13 0.7 72.0% TUV CB CE
PIBH003C0350NSLPP1
3 220-240 350 3-10 0.7 72.0% TUV CB CE
PIBH006-P1
6 220-240 300-350 9-22 0.7 75% TUV CB CE
-
PIBH006C0300NSLPP1
6 220-240 300 12-22 0.7 75.0% TUV CB CE
PIBH006C0350NSLPP1
6 220-240 350 9-18 0.7 75.0% TUV CB CE
PIBH009-P2
9 220-240 300-350 15-32 0.7 80% TUV CB CE
-
PIBH009C0300NSLPP2
9 220-240 300 20-32 0.7 80.0% TUV CB CE
PIBH009C0350NSLPP2
9 220-240 350 15-27 0.7 80.0% TUV CB CE
PIBH012-P2
12 220-240 300-350 24-40 0.7 82% TUV CB CE
-
PIBH012C0300NSLPP2
12 220-240 300 30-40 0.7 82.0% TUV CB CE

* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准

联系我们

  • 资料名称