AC-DC模块电源

数据加载中

横向滑动 →
系列标题 额定功率(W) 输入电压(V) 输出电流 (mA) 输出电压(V) 效率 隔离电压(V) 认证 规格书 样品申请
ASQ03
3 85-265 - 3.3-24 见规格书 2000 UL CE CB FCC
-
ASQ03020
3 85-265 830 3.3 63.0% 2000 UL CE CB FCC
ASQ03021
3 85-265 600 5 65.0% 2000 UL CE CB FCC
ASQ03022
3 85-265 330 9 70.0% 2000 UL CE CB FCC
ASQ03023
3 85-265 250 12 72.0% 2000 UL CE CB FCC
ASQ03024
3 85-265 200 15 72.0% 2000 UL CE CB FCC
ASQ03025
3 85-265 170 18 72.0% 2000 UL CE CB FCC
ASQ03026
3 85-265 125 24 74.0% 2000 UL CE CB FCC
ASQ05
5 85-265 - 3.3-24 见规格书 2000 UL CE CB FCC
-
ASQ05020
4.5 85-265 750 3.3 65.0% 2000 UL CE CB FCC
ASQ05021
5 85-265 500 5 68.0% 2000 UL CE CB FCC
ASQ05022
5 85-265 280 9 73.0% 2000 UL CE CB FCC
ASQ05023
5 85-265 210 12 75.0% 2000 UL CE CB FCC
ASQ05024
5 85-265 170 15 75.0% 2000 UL CE CB FCC
ASQ05025
5 85-265 140 18 78.0% 2000 UL CE CB FCC
ASQ05026
5 85-265 105 24 80.0% 2000 UL CE CB FCC
ASQ05027
4.5 85-265 1180 3.8 66.0% 2000 UL CE CB FCC
ASP07
7.5 85-265 - 3.3-24 见规格书 2000 UL CE CB FCC
-
ASP07020
7.5 85-265 2270 3.3 74.0% 2000 UL CE CB FCC
ASP07021
7.5 85-265 1500 5 77.0% 2000 UL CE CB FCC
ASP07022
7.5 85-265 830 9 80.0% 2000 UL CE CB FCC
ASP07023
7.5 85-265 635 12 82.0% 2000 UL CE CB FCC
ASP07024
7.5 85-265 500 15 82.0% 2000 UL CE CB FCC
ASP07025
7.5 85-265 420 18 82.0% 2000 UL CE CB FCC
ASP07026
7.5 85-265 310 24 82.0% 2000 UL CE CB FCC
ASP10
10 85-265 - 3.3-24 见规格书 2000 UL CE CB FCC
-
ASP10210
10 85-265 3000 3.3 72.0% 2000 UL CE CB FCC
ASP10211
10 85-265 2000 5 74.0% 2000 UL CE CB FCC
ASP10212
10 85-265 1100 9 80.0% 2000 UL CE CB FCC
ASP10213
10 85-265 830 12 82.0% 2000 UL CE CB FCC
ASP10214
10 85-265 670 15 82.0% 2000 UL CE CB FCC
ASP10215
10 85-265 560 18 82.0% 2000 UL CE CB FCC
ASP10216
10 85-265 420 24 82.0% 2000 UL CE CB FCC
ASP20
20 85-265 - 3.3-24 见规格书 2000 UL CE CB FCC
-
ASP20220
15 85-265 4500 3.3 82.0% 2000 UL CE CB FCC
ASP20221
20 85-265 4000 5 82.0% 2000 UL CE CB FCC
ASP20222
20 85-265 2200 9 85.0% 2000 UL CE CB FCC
ASP20223
20 85-265 1700 12 85.0% 2000 UL CE CB FCC
ASP20224
20 85-265 1400 15 85.0% 2000 UL CE CB FCC
ASP20225
20 85-265 1100 18 85.0% 2000 UL CE CB FCC
ASP20226
20 85-265 840 24 85.0% 2000 UL CE CB FCC

* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准

联系我们

  • 资料名称