灌封变压器

FAPE2004
FAPE2006
FAPE2010
FAPE3005
FAPE3008
FAPE3010
FAPE3012
FAPE3015
FAPE3018
FAPE3018
FAPE3813
FAPE4214
FAPE4816
FAPE5418
FAPE6623
FAPE6634
FAPE6634
FAUI3005
FAUI3007
FAUI3010
FAUI3016
FAUI3908
FAUI3910
FAUI3913
FAUI3917
FAUI3921
FAUI4817
FAUI4826
点击展开条件搜索框
  • 产品型号

  • {/php}
  • 系列

  • 输出功率(W)

  • 输入电压(V)

  • 输出电流(mA)

  • 输出电压(V)

  • 空载电压(V)

  • 绕组数

  • 环境温度(℃)

灌封变压器 筛选型号个数:共 28 个,请查看下方表格。

系列标题 输出功率(W) 输入电压(V) 输出电流(mA) 输出电压(V) 空载电压(V) 环境温度(℃) 绕组数 认证 规格书 样品申请
FAPE2004xx
0.08W 115V,230V 4.44-13.3mA 6-18V 9.2-27.2V - - UL CQC VDE
-
FAPE200401
0.08W 230V 13.3mA 6.0V 9.2V ta70°C 单路 -
FAPE200402
0.08W 230V 8.88mA 9.0V 13.6V ta70°C 单路 VDE
FAPE200403
0.08W 230V 6.67mA 12.0V 18.3V ta70°C 单路 UL CQC VDE
FAPE200404
0.08W 230V 5.33mA 15.0V 22.6V ta70°C 单路 UL CQC VDE
FAPE200405
0.08W 230V 4.44mA 18.0V 27.2V ta70°C 单路 UL CQC VDE
FAPE200406
0.08W 115V 13.3mA 6.0V 9.2V ta70°C 单路 UL CQC VDE
FAPE200407
0.08W 115V 8.88mA 9.0V 13.6V ta70°C 单路 UL CQC VDE
FAPE200408
0.08W 115V 6.67mA 12.0V 18.3V ta70°C 单路 UL CQC VDE
FAPE200409
0.08W 115V 5.33mA 15.0V 22.6V ta70°C 单路 UL CQC VDE
FAPE200410
0.08W 115V 4.44mA 18.0V 27.2V ta70°C 单路 UL CQC VDE
FAPE2006xx
0.35W 115V,230V 7-58mA 6-24V 10.8-41.9V - - UL VDE
-
FAPE200601
0.35W 230V 58.0mA 6.0V 10.8V ta70°C 单路 UL
FAPE200602
0.35W 230V 39.0mA 9.0V 16.5V ta70°C 单路 UL VDE
FAPE200603
0.35W 230V 29.0mA 12.0V 21.9V ta70°C 单路 UL
FAPE200604
0.35W 230V 23.0mA 15.0V 27.0V ta70°C 单路 UL
FAPE200605
0.35W 230V 19.0mA 18.0V 31.5V ta70°C 单路 UL
FAPE200606
0.35W 230V 14.0mA 24.0V 41.7V ta70°C 单路 UL
FAPE200607
0.35W 230V 29.0mA 2*6.0V 2*10.95V ta70°C 双路 UL
FAPE200608
0.35W 230V 19.0mA 2*9.0V 2*15.6V ta70°C 双路 UL
FAPE200609
0.35W 230V 14.0mA 2*12.0V 2*20.7V ta70°C 双路 UL
FAPE200610
0.35W 230V 12.0mA 2*15.0V 2*26.0V ta70°C 双路 UL
FAPE200611
0.35W 230V 9.5mA 2*18.0V 2*31.2V ta70°C 双路 UL
FAPE200612
0.35W 230V 7.0mA 2*24.0V 2*41.9V ta70°C 双路 UL
FAPE200613
0.35W 115V 58.0mA 6.0V 10.8V ta70°C 单路 UL CE
FAPE200614
0.35W 115V 39.0mA 9.0V 16.5V ta70°C 单路 UL
FAPE200615
0.35W 115V 29.0mA 12.0V 21.9V ta70°C 单路 UL
FAPE200616
0.35W 115V 23.0mA 15.0V 27.0V ta70°C 单路 UL
FAPE200617
0.35W 115V 19.0mA 18.0V 31.5V ta70°C 单路 UL
FAPE200618
0.35W 115V 14.0mA 24.0V 41.7V ta70°C 单路 UL
FAPE200619
0.35W 115V 29.0mA 2*6.0V 2*10.95V ta70°C 双路 UL
FAPE200620
0.35W 115V 19.0mA 2*9.0V 2*15.6V ta70°C 双路 UL
FAPE200621
0.35W 115V 14.0mA 2*12.0V 2*20.7V ta70°C 双路 UL
FAPE200622
0.35W 115V 12.0mA 2*15.0V 2*26.0V ta70°C 双路 UL
FAPE200623
0.35W 115V 9.5mA 2*18.0V 2*31.2V ta70°C 双路 UL
FAPE200624
0.35W 115V 7.0mA 2*24.0V 2*41.9V ta70°C 双路 CQC VDE
FAPE2010xx
0.50-0.60W 115V,230V 10-100mA 6-24V 8.9-39.6V - - VDE
-
FAPE201011
0.50W 230V 83.0mA 6.0V 8.9V ta70°C 单路 UL CE
FAPE201012
0.50W 230V 55.0mA 9.0V 13.5V ta70°C 单路 UL CE
FAPE201013
0.50W 230V 42.0mA 12.0V 19.4V ta70°C 单路 UL
FAPE201014
0.50W 230V 34.0mA 15.0V 24.6V ta70°C 单路 UL CE
FAPE201015
0.50W 230V 28.0mA 18.0V 29.5V ta70°C 单路 UL CE
FAPE201016
0.50W 230V 21.0mA 24.0V 39.6V ta70°C 单路 UL CE
FAPE201017
0.50W 230V 42.0mA 2*6.0V 2*9.6V ta70°C 双路 UL
FAPE201018
0.50W 230V 28.0mA 2*9.0V 2*15.2V ta70°C 双路 UL CE
FAPE201019
0.50W 230V 21.0mA 2*12.0V 2*19.1V ta70°C 双路 UL CE
FAPE201020
0.50W 230V 16.0mA 2*15.0V 2*23.3V ta70°C 双路 UL CE
FAPE201021
0.50W 230V 14.0mA 2*18.0V 2*29.2V ta70°C 双路 UL CE
FAPE201022
0.50W 230V 10.0mA 2*24.0V 2*38.8V ta70°C 双路 UL CE
FAPE201023
0.50W 115V 83.0mA 6.0V 8.9V ta70°C 单路 UL CE
FAPE201024
0.50W 115V 55.0mA 9.0V 13.5V ta70°C 单路 UL CE
FAPE201025
0.50W 115V 42.0mA 12.0V 19.4V ta70°C 单路 UL CE
FAPE201026
0.50W 115V 34.0mA 15.0V 24.6V ta70°C 单路 UL CE
FAPE201027
0.50W 115V 28.0mA 18.0V 29.5V ta70°C 单路 UL CE
FAPE201028
0.50W 115V 21.0mA 24.0V 39.6V ta70°C 单路 UL CE
FAPE201029
0.50W 115V 42.0mA 2*6.0V 2*9.6 ta70°C 双路 UL CE
FAPE201030
0.50W 115V 28.0mA 2*9.0V 2*15.2V ta70°C 双路 UL
FAPE201031
0.50W 115V 21.0mA 2*12.0V 2*19.1V ta70°C 双路 UL CE
FAPE201032
0.50W 115V 16.0mA 2*15.0V 2*23.3V ta70°C 双路 UL CE
FAPE201033
0.50W 115V 14.0mA 2*18.0V 2*29.2V ta70°C 双路 UL CE
FAPE201034
0.50W 115V 10.0mA 2*24.0V 2*38.8V ta70°C 双路 UL CE
FAPE201035
0.60W 230V 100mA 6.0V 11.5V ta40°C 单路 UL CE
FAPE201036
0.60W 230V 67.0mA 9.0V 14.5V ta40°C 单路 UL CE VDE
FAPE201037
0.60W 230V 50.0mA 12.0V 18.5V ta40°C 单路 UL CE VDE
FAPE201038
0.60W 230V 40.0mA 15.0V 22.5V ta40°C 单路 UL CE
FAPE201039
0.60W 230V 33.0mA 18.0V 26.5V ta40°C 单路 UL CE
FAPE201040
0.60W 230V 25.0mA 24.0V 33.6V ta40°C 单路 UL CE
FAPE201041
0.60W 230V 50.0mA 2*6.0V 2*11.5V ta40°C 双路 UL CE
FAPE201042
0.60W 230V 33.0mA 2*9.0V 2*14.5V ta40°C 双路 UL CE
FAPE201043
0.60W 230V 25.0mA 2*12.0V 2*18.5V ta40°C 双路 UL CE
FAPE201044
0.60W 230V 20.0mA 2*15.0V 2*24.5V ta40°C 双路 UL CE
FAPE201045
0.60W 230V 16.0mA 2*18.0V 2*27.5V ta40°C 双路 UL CE
FAPE201046
0.60W 230V 13.0mA 2*24.0V 2*35.5V ta40°C 双路 UL CE
FAPE201047
0.60W 115V 100mA 6.0V 11.5V ta40°C 单路 UL CE
FAPE201048
0.60W 115V 67.0mA 9.0V 14.5V ta40°C 单路 UL CE
FAPE201049
0.60W 115V 50.0mA 12.0V 18.5V ta40°C 单路 UL CE VDE
FAPE201050
0.60W 115V 40.0mA 15.0V 22.5V ta40°C 单路 UL CE
FAPE201051
0.60W 115V 33.0mA 18.0V 26.5V ta40°C 单路 UL CE
FAPE201052
0.60W 115V 25.0mA 24.0V 33.6V ta40°C 单路 UL CE
FAPE201053
0.60W 115V 50.0mA 2*6.0V 2*11.5V ta40°C 双路 UL
FAPE201054
0.60W 115V 33.0mA 2*9.0V 2*14.5V ta40°C 双路 UL CE
FAPE201055
0.60W 115V 25.0mA 2*12.0V 2*18.5V ta40°C 双路 UL CE
FAPE201056
0.60W 115V 20.0mA 2*15.0V 2*24.5V ta40°C 双路 UL CE
FAPE201057
0.60W 115V 16.0mA 2*18.0V 2*27.5V ta40°C 双路 UL CE
FAPE201058
0.60W 115V 13.0mA 2*24.0V 2*35.5V ta40°C 双路 UL CE
FAPE3005xx
0.60W 115V,230V 12-100mA 6-24V 9.94-39.8V - - CQC VDE
-
FAPE300513
0.60W 230V 100mA 6.0V 9.94V ta40°C 单路 UL CE
FAPE300514
0.60W 230V 67.0mA 9.0V 14.95V ta40°C 单路 UL CE
FAPE300515
0.60W 230V 50.0mA 12.0V 19.9V ta40°C 单路 UL CQC VDE
FAPE300516
0.60W 230V 40.0mA 15.0V 24.9V ta40°C 单路 UL CE
FAPE300517
0.60W 230V 33.0mA 18.0V 29.9V ta40°C 单路 UL
FAPE300518
0.60W 230V 25.0mA 24.0V 39.8V ta40°C 单路 UL CE
FAPE300519
0.60W 230V 50.0mA 2*6.0V 2*9.94V ta40°C 双路 UL CE
FAPE300520
0.60W 230V 33.0mA 2*9.0V 2*14.95V ta40°C 双路 UL CE
FAPE300521
0.60W 230V 25.0mA 2*12.0V 2*19.9V ta40°C 双路 UL CE
FAPE300522
0.60W 230V 20.0mA 2*15.0V 2*24.9V ta40°C 双路 UL CE
FAPE300523
0.60W 230V 16.0mA 2*18.0V 2*29.9V ta40°C 双路 UL CE
FAPE300524
0.60W 230V 13.0mA 2*24.0V 2*39.8V ta40°C 双路 UL CE
FAPE300525
0.60W 115V 100mA 6.0V 9.94V ta40°C 单路 UL CE
FAPE300526
0.60W 115V 67.0mA 9.0V 14.95V ta40°C 单路 UL CE
FAPE300527
0.60W 115V 50.0mA 12.0V 19.9V ta40°C 单路 UL CE
FAPE300528
0.60W 115V 40.0mA 15.0V 24.9V ta40°C 单路 UL CE
FAPE300529
0.60W 115V 33.0mA 18.0V 29.9V ta40°C 单路 UL CE
FAPE300530
0.60W 115V 25.0mA 24.0V 39.8V ta40°C 单路 UL CE
FAPE300531
0.60W 115V 50.0mA 2*6.0V 2*9.94V ta40°C 双路 UL CE
FAPE300532
0.60W 115V 33.0mA 2*9.0V 2*14.95V ta40°C 双路 UL CE
FAPE300533
0.60W 115V 25.0mA 2*12.0V 2*19.9V ta40°C 双路 UL CE
FAPE300534
0.60W 115V 20.0mA 2*15.0V 2*24.9V ta40°C 双路 UL CE
FAPE300535
0.60W 115V 16.0mA 2*18.0V 2*29.9V ta40°C 双路 UL CE
FAPE300536
0.60W 115V 13.0mA 2*24.0V 2*39.8V ta40°C 双路 UL CE
FAPE300537
0.60W 2*115V 100mA 6.0V 9.94V ta40°C 三路 UL CE
FAPE300538
0.60W 2*115V 67.0mA 9.0V 14.95V ta40°C 三路 UL CE
FAPE300539
0.60W 2*115V 50.0mA 12.0V 19.9V ta40°C 三路 UL CE
FAPE300540
0.60W 2*115V 40.0mA 15.0V 24.9V ta40°C 三路 UL CE
FAPE300541
0.60W 2*115V 33.0mA 18.0V 29.9V ta40°C 三路 UL CE
FAPE300542
0.60W 2*115V 25.0mA 24.0V 39.8V ta40°C 三路 UL CE
FAPE300543
0.60W 2*115V 50.0mA 2*6.0V 2*9.94V ta40°C 四路 UL CE
FAPE300544
0.60W 2*115V 33.0mA 2*9.0V 2*14.95V ta40°C 四路 UL CE
FAPE300545
0.60W 2*115V 25.0mA 2*12.0V 2*19.9V ta40°C 四路 UL CE
FAPE300546
0.60W 2*115V 20.0mA 2*15.0V 2*24.9V ta40°C 四路 UL CE
FAPE300547
0.60W 2*115V 16.0mA 2*18.0V 2*29.9V ta40°C 四路 UL CE
FAPE300548
0.60W 2*115V 13.0mA 2*24.0V 2*39.8V ta40°C 四路 UL
FAPE3008xx
1.40W 115V,230V 29-233mA 6-24V 11.0-41.5V - - UL CQC VDE
-
FAPE300811
1.40W 230V 155mA 9.0V 16.0V ta70°C 单路 UL CE
FAPE300812
1.40W 230V 116mA 12.0V 21.0V ta70°C 单路 UL CE
FAPE300813
1.40W 230V 93.0mA 15.0V 26.2V ta70°C 单路 UL CE
FAPE300814
1.40W 230V 77.0mA 18.0V 30.5V ta70°C 单路 UL CE
FAPE300815
1.40W 230V 58.0mA 24.0V 41.5V ta70°C 单路 UL CE
FAPE300816
1.40W 230V 116mA 2*6.0V 2*11.0V ta70°C 双路 UL CE
FAPE300817
1.40W 230V 77.0mA 2*9.0V 2*16.0V ta70°C 双路 UL CE
FAPE300818
1.40W 230V 58.0mA 2*12.0V 2*21.0V ta70°C 双路 UL CE
FAPE300819
1.40W 230V 47.0mA 2*15.0V 2*26.2V ta70°C 双路 UL CE
FAPE300820
1.40W 230V 39.0mA 2*18.0V 2*30.5V ta70°C 双路 UL CE
FAPE300821
1.40W 230V 29.0mA 2*24.0V 2*41.5V ta70°C 双路 UL CE
FAPE300822
1.40W 115V 233mA 6.0V 11.0V ta70°C 单路 UL CE
FAPE300823
1.40W 115V 155mA 9.0V 16.0V ta70°C 单路 UL CE
FAPE300824
1.40W 115V 116mA 12.0V 21.0V ta70°C 单路 UL CE
FAPE300825
1.40W 115V 93.0mA 15.0V 26.2V ta70°C 单路 UL CE
FAPE300826
1.40W 115V 77.0mA 18.0V 30.5V ta70°C 单路 UL CE
FAPE300827
1.40W 115V 58.0mA 24.0V 41.5V ta70°C 单路 UL CE
FAPE300829
1.40W 115V 77.0mA 2*9.0V 2*16.0V ta70°C 双路 UL CE
FAPE300830
1.40W 115V 58.0mA 2*12.0V 2*21.0V ta70°C 双路 UL CE
FAPE300831
1.40W 115V 47.0mA 2*15.0V 2*26.2V ta70°C 双路 UL CE
FAPE300832
1.40W 115V 39.0mA 2*18.0V 2*30.5V ta70°C 双路 UL CE
FAPE300833
1.40W 115V 29.0mA 2*24.0V 2*41.5V ta70°C 双路 UL CE
FAPE300834
1.40W 2*115V 233mA 6.0V 11.0V ta70°C 三路 UL CE
FAPE300835
1.40W 2*115V 155mA 9.0V 16.0V ta70°C 三路 UL CE
FAPE300836
1.40W 2*115V 116mA 12.0V 21.0V ta70°C 三路 UL CE
FAPE300837
1.40W 2*115V 93.0mA 15.0V 26.2V ta70°C 三路 UL CE
FAPE300838
1.40W 2*115V 77.0mA 18.0V 30.5V ta70°C 三路 UL CE -
FAPE300839
1.40W 2*115V 58.0mA 24.0V 41.5V ta70°C 三路 UL CE
FAPE300840
1.40W 2*115V 116mA 2*6.0V 2*11.0V ta70°C 四路 UL CE
FAPE300841
1.40W 2*115V 77.0mA 2*9.0V 2*16.0V ta70°C 四路 UL CE
FAPE300842
1.40W 2*115V 58.0mA 2*12.0V 2*21.0V ta70°C 四路 UL CE
FAPE300843
1.40W 2*115V 47.0mA 2*15.0V 2*26.2V ta70°C 四路 UL CE
FAPE300844
1.40W 2*115V 39.0mA 2*18.0V 2*30.5V ta70°C 四路 UL CE
FAPE300845
1.40W 2*115V 29.0mA 2*24.0V 2*41.5V ta70°C 四路 UL CE
FAPE3010xx
1-1.5W 115V,230V 21-250mA 6-24V 8.3-43.3V - - UL CQC VDE
-
FAPE301049
1.0W 230V 167mA 6.0V 8.5V ta70°C 单路 UL CE
FAPE301050
1.0W 230V 111mA 9.0V 12.45V ta70°C 单路 UL CE
FAPE301051
1.0W 230V 83.0mA 12.0V 16.3V ta70°C 单路 UL CE
FAPE301052
1.0W 230V 67.0mA 15.0V 20.2V ta70°C 单路 UL CE
FAPE301053
1.0W 230V 56.0mA 18.0V 24.2V ta70°C 单路 UL CE
FAPE301054
1.0W 230V 42.0mA 24.0V 32.2V ta70°C 单路 UL CE
FAPE301055
1.0W 230V 83.0mA 2*6.0V 2*8.3V ta70°C 双路 UL CE
FAPE301056
1.0W 230V 56.0mA 2*9.0V 2*11.9V ta70°C 双路 UL CE
FAPE301057
1.0W 230V 42.0mA 2*12.0V 2*16.2V ta70°C 双路 UL CE
FAPE301058
1.0W 230V 33.0mA 2*15.0V 2*20.4V ta70°C 双路 UL CE
FAPE301059
1.0W 230V 28.0mA 2*18.0V 2*24.2V ta70°C 双路 UL CE
FAPE301060
1.0W 230V 21.0mA 2*24.0V 2*32.1V ta70°C 双路 UL CE
FAPE301061
1.0W 115V 167mA 6.0V 8.5V ta70°C 单路 UL CE
FAPE301062
1.0W 115V 111mA 9.0V 12.45V ta70°C 单路 UL CE
FAPE301063
1.0W 115V 83.0mA 12.0V 16.3V ta70°C 单路 UL CE
FAPE301064
1.0W 115V 67.0mA 15.0V 20.2V ta70°C 单路 UL CE
FAPE301065
1.0W 115V 56.0mA 18.0V 24.2V ta70°C 单路 UL CE
FAPE301066
1.0W 115V 42.0mA 24.0V 32.2V ta70°C 单路 UL CE
FAPE301067
1.0W 115V 83.0mA 2*6.0V 2*8.3V ta70°C 双路 UL CE
FAPE301068
1.0W 115V 56.0mA 2*9.0V 2*11.9V ta70°C 双路 UL CE
FAPE301069
1.0W 115V 42.0mA 2*12.0V 2*16.2V ta70°C 双路 UL CE
FAPE301070
1.0W 115V 33.0mA 2*15.0V 2*20.4V ta70°C 双路 UL CE
FAPE301071
1.0W 115V 28.0mA 2*18.0V 2*24.2V ta70°C 双路 UL CE
FAPE301072
1.0W 115V 21.0mA 2*24.0V 2*32.1V ta70°C 双路 UL CE
FAPE301073
1.0W 2*115V 167mA 6.0V 8.5V ta70°C 三路 UL CE
FAPE301074
1.0W 2*115V 111mA 9.0V 12.45V ta70°C 三路 UL CE
FAPE301075
1.0W 2*115V 83.0mA 12.0V 16.3V ta70°C 三路 UL CE
FAPE301076
1.0W 2*115V 67.0mA 15.0V 20.2V ta70°C 三路 UL CE
FAPE301077
1.0W 2*115V 56.0mA 18.0V 24.2V ta70°C 三路 UL CE
FAPE301078
1.0W 2*115V 42.0mA 24.0V 32.2V ta70°C 三路 UL CE
FAPE301079
1.0W 2*115V 83.0mA 2*6.0V 2*8.3V ta70°C 四路 UL CE
FAPE301080
1.0W 2*115V 56.0mA 2*9.0V 2*11.9V ta70°C 四路 UL CE
FAPE301081
1.0W 2*115V 42.0mA 2*12.0V 2*16.2V ta70°C 四路 UL CE
FAPE301082
1.0W 2*115V 33.0mA 2*15.0V 2*20.4V ta70°C 四路 UL CE
FAPE301083
1.0W 2*115V 28.0mA 2*18.0V 2*24.2V ta70°C 四路 UL CE
FAPE301084
1.0W 2*115V 21.0mA 2*24.0V 2*32.1V ta70°C 四路 UL CE
FAPE301085
1.20W 230V 200mA 6.0V 8.3V ta70°C 单路 UL CE
FAPE301086
1.20W 230V 133mA 9.0V 12.5V ta70°C 单路 UL CE
FAPE301087
1.20W 230V 100mA 12.0V 16.6V ta70°C 单路 UL CE
FAPE301088
1.20W 230V 80.0mA 15.0V 20.8V ta70°C 单路 UL CE
FAPE301089
1.20W 230V 66.0mA 18.0V 25.7V ta70°C 单路 UL CE
FAPE301090
1.20W 230V 50.0mA 24.0V 33.3V ta70°C 单路 UL CE
FAPE301091
1.20W 230V 100mA 2*6.0V 2*8.3V ta70°C 双路 UL CE
FAPE301092
1.20W 230V 66.0mA 2*9.0V 2*12.5V ta70°C 双路 UL CE
FAPE301093
1.20W 230V 50.0mA 2*12.0V 2*16.6V ta70°C 双路 UL CE
FAPE301094
1.20W 230V 40.0mA 2*15.0V 2*20.8V ta70°C 双路 UL CE
FAPE301095
1.20W 230V 33.0mA 2*18.0V 2*25.7V ta70°C 双路 UL CE
FAPE301096
1.20W 230V 25.0mA 2*24.0V 2*33.3V ta70°C 双路 UL CE
FAPE301097
1.20W 115V 200mA 6.0V 8.3V ta70°C 单路 UL CE
FAPE301098
1.20W 115V 133mA 9.0V 12.5V ta70°C 单路 UL CE
FAPE301099
1.20W 115V 100mA 12.0V 16.6V ta70°C 单路 UL CE
FAPE3010100
1.20W 115V 80.0mA 15.0V 20.8V ta70°C 单路 UL CE
FAPE3010101
1.20W 115V 66.0mA 18.0V 25.7V ta70°C 单路 UL CE
FAPE3010102
1.20W 115V 50.0mA 24.0V 33.3V ta70°C 单路 UL CE
FAPE3010103
1.20W 115V 100mA 2*6.0V 2*8.3V ta70°C 双路 UL CE
FAPE3010104
1.20W 115V 66.0mA 2*9.0V 2*12.5V ta70°C 双路 UL CE
FAPE3010105
1.20W 115V 50.0mA 2*12.0V 2*16.6V ta70°C 双路 UL CE
FAPE3010106
1.20W 115V 40.0mA 2*15.0V 2*20.8V ta70°C 双路 UL CE
FAPE3010107
1.20W 115V 33.0mA 2*18.0V 2*25.7V ta70°C 双路 UL CE
FAPE3010108
1.20W 115V 25.0mA 2*24.0V 2*33.3V ta70°C 双路 UL CE
FAPE3010109
1.20W 2*115V 200mA 6.0V 8.3V ta70°C 三路 UL CE
FAPE3010110
1.20W 2*115V 133mA 9.0V 12.5V ta70°C 三路 UL CE
FAPE3010111
1.20W 2*115V 100mA 12.0V 16.6V ta70°C 三路 UL CE
FAPE3010112
1.20W 2*115V 80.0mA 15.0V 20.8V ta70°C 三路 UL CE
FAPE3010113
1.20W 2*115V 66.0mA 18.0V 25.7V ta70°C 三路 UL CE
FAPE3010114
1.20W 2*115V 50.0mA 24.0V 33.3V ta70°C 三路 UL CE
FAPE3010115
1.20W 2*115V 100mA 2*6.0V 2*8.3V ta70°C 四路 UL CE
FAPE3010116
1.20W 2*115V 66.0mA 2*9.0V 2*12.5V ta70°C 四路 UL CE
FAPE3010117
1.20W 2*115V 50.0mA 2*12.0V 2*16.6V ta70°C 四路 UL CE
FAPE3010118
1.20W 2*115V 40.0mA 2*15.0V 2*20.8V ta70°C 四路 UL CE
FAPE3010119
1.20W 2*115V 33.0mA 2*18.0V 2*25.7V ta70°C 四路 UL CE
FAPE3010120
1.20W 2*115V 25.0mA 2*24.0V 2*33.3V ta70°C 四路 UL CE
FAPE3010121
1.50W 230V 250mA 6.0V 10.1V ta40°C 单路 UL CE
FAPE3010122
1.50W 230V 167mA 9.0V 15.3V ta40°C 单路 UL CE
FAPE3010123
1.50W 230V 125mA 12.0V 20.2V ta40°C 单路 UL CE VDE
FAPE3010124
1.50W 230V 100mA 15.0V 25.3V ta40°C 单路 UL CE VDE
FAPE3010125
1.50W 230V 83mA 18.0V 31.2V ta40°C 单路 UL CE
FAPE3010126
1.50W 230V 62mA 24.0V 43.3V ta40°C 单路 UL CE
FAPE3010127
1.50W 230V 125mA 2*6.0V 2*10.1V ta40°C 双路 UL CE
FAPE3010128
1.50W 230V 83.0mA 2*9.0V 2*15.3V ta40°C 双路 UL CE
FAPE3010129
1.50W 230V 62.0mA 2*12.0V 2*20.2V ta40°C 双路 UL CE
FAPE3010130
1.50W 230V 50.0mA 2*15.0V 2*25.3V ta40°C 双路 UL CE
FAPE3010131
1.50W 230V 41.0mA 2*18.0V 2*31.2V ta40°C 双路 UL CE
FAPE3010132
1.50W 230V 31.0mA 2*24.0V 2*43.3V ta40°C 双路 UL CE
FAPE3010133
1.50W 115V 250mA 6.0V 10.1V ta40°C 单路 UL CE
FAPE3010134
1.50W 115V 167mA 9.0V 15.3V ta40°C 单路 UL CE
FAPE3010135
1.50W 115V 125mA 12.0V 20.2V ta40°C 单路 UL CE
FAPE3010136
1.50W 115V 100mA 15.0V 25.3V ta40°C 单路 UL CE VDE
FAPE3010137
1.50W 115V 83mA 18.0V 31.2V ta40°C 单路 UL CE
FAPE3010138
1.50W 115V 62mA 24.0V 43.3V ta40°C 单路 UL CE
FAPE3010139
1.50W 115V 125mA 2*6.0V 2*10.1V ta40°C 双路 UL CE
FAPE3010140
1.50W 115V 83.0mA 2*9.0V 2*15.3V ta40°C 双路 UL CE
FAPE3010141
1.50W 115V 62.0mA 2*12.0V 2*20.2V ta40°C 双路 UL CE
FAPE3010142
1.50W 115V 50.0mA 2*15.0V 2*25.3V ta40°C 双路 UL CE
FAPE3010143
1.50W 115V 41.0mA 2*18.0V 2*31.2V ta40°C 双路 UL CE
FAPE3010144
1.50W 115V 31.0mA 2*24.0V 2*43.3V ta40°C 双路 UL CE
FAPE3010145
1.50W 2*115V 250mA 6.0V 10.1V ta40°C 三路 UL CE
FAPE3010146
1.50W 2*115V 167mA 9.0V 15.3V ta40°C 三路 UL CE
FAPE3010147
1.50W 2*115V 125mA 12.0V 20.2V ta40°C 三路 UL CE
FAPE3010148
1.50W 2*115V 100mA 15.0V 25.3V ta40°C 三路 UL CE
FAPE3010149
1.50W 2*115V 83mA 18.0V 31.2V ta40°C 三路 UL CE
FAPE3010150
1.50W 2*115V 62mA 24.0V 43.3V ta40°C 三路 UL CE
FAPE3010151
1.50W 2*115V 125mA 2*6.0V 2*10.1V ta40°C 四路 UL CE
FAPE3010152
1.50W 2*115V 83.0mA 2*9.0V 2*15.3V ta40°C 四路 UL CE
FAPE3010153
1.50W 2*115V 62.0mA 2*12.0V 2*20.2V ta40°C 四路 UL CE
FAPE3010154
1.50W 2*115V 50.0mA 2*15.0V 2*25.3V ta40°C 四路 UL CE
FAPE3010155
1.50W 2*115V 41.0mA 2*18.0V 2*31.2V ta40°C 四路 UL CE
FAPE3010156
1.50W 2*115V 31.0mA 2*24.0V 2*43.3V ta40°C 四路 UL CE
FAPE3012xx
1.5-1.8W 115V,230V 31-300mA 6-24V 9.0-39.3V - - UL CQC VDE
-
FAPE301285
1.50W 230V 250mA 6.0V 9.0V ta70°C 单路 UL CE
FAPE301286
1.50W 230V 167mA 9.0V 14.5V ta70°C 单路 UL CE
FAPE301287
1.50W 230V 125mA 12.0V 19.3V ta70°C 单路 UL CE
FAPE301288
1.50W 230V 100mA 15.0V 24.7V ta70°C 单路 UL CE
FAPE301289
1.50W 230V 83.0mA 18.0V 29.5V ta70°C 单路 UL CE
FAPE301290
1.50W 230V 62.0mA 24.0V 35.8V ta70°C 单路 UL CE
FAPE301291
1.50W 230V 125mA 2*6.0V 2*9.2V ta70°C 双路 UL CE
FAPE301292
1.50W 230V 83.0mA 2*9.0V 2*14.5V ta70°C 双路 UL CE
FAPE301293
1.50W 230V 62.0mA 2*12.0V 2*19.3V ta70°C 双路 UL CE
FAPE301294
1.50W 230V 50.0mA 2*15.0V 2*24.7V ta70°C 双路 UL CE
FAPE301295
1.50W 230V 41.0mA 2*18.0V 2*29.4V ta70°C 双路 UL CE
FAPE301296
1.50W 230V 31.0mA 2*24.0V 2*35.8V ta70°C 双路 UL CE
FAPE301297
1.50W 115V 250mA 6.0V 9.0V ta70°C 单路 UL CE
FAPE301298
1.50W 115V 167mA 9.0V 14.5V ta70°C 单路 UL CE
FAPE301299
1.50W 115V 125mA 12.0V 19.3V ta70°C 单路 UL CE
FAPE3012100
1.50W 115V 100mA 15.0V 24.7V ta70°C 单路 UL CE
FAPE3012101
1.50W 115V 83.0mA 18.0V 29.5V ta70°C 单路 UL CE
FAPE3012102
1.50W 115V 62.0mA 24.0V 35.8V ta70°C 单路 UL CE
FAPE3012103
1.50W 115V 125mA 2*6.0V 2*9.2V ta70°C 双路 UL CE
FAPE3012104
1.50W 115V 83.0mA 2*9.0V 2*14.5V ta70°C 双路 -
FAPE3012105
1.50W 115V 62.0mA 2*12.0V 2*19.3V ta70°C 双路 UL CE
FAPE3012106
1.50W 115V 50.0mA 2*15.0V 2*24.7V ta70°C 双路 -
FAPE3012107
1.50W 115V 41.0mA 2*18.0V 2*29.4V ta70°C 双路 UL CE
FAPE3012108
1.50W 115V 31.0mA 2*24.0V 2*35.8V ta70°C 双路 UL CE
FAPE3012109
1.50W 2*115V 250mA 6.0V 9.0V ta70°C 三路 UL CE
FAPE3012110
1.50W 2*115V 167mA 9.0V 14.5V ta70°C 三路 UL CE
FAPE3012111
1.50W 2*115V 125mA 12.0V 19.3V ta70°C 三路 UL CE
FAPE3012112
1.50W 2*115V 100mA 15.0V 24.7V ta70°C 三路 UL CE
FAPE3012113
1.50W 2*115V 83.0mA 18.0V 29.5V ta70°C 三路 UL CE
FAPE3012114
1.50W 2*115V 62.0mA 24.0V 35.8V ta70°C 三路 UL CE
FAPE3012115
1.50W 2*115V 125mA 2*6.0V 2*9.2V ta70°C 四路 UL CE
FAPE3012116
1.50W 2*115V 83.0mA 2*9.0V 2*14.5V ta70°C 四路 UL CE
FAPE3012117
1.50W 2*115V 62.0mA 2*12.0V 2*19.3V ta70°C 四路 UL CE
FAPE3012118
1.50W 2*115V 50.0mA 2*15.0V 2*24.7V ta70°C 四路 UL CE
FAPE3012119
1.50W 2*115V 41.0mA 2*18.0V 2*29.4V ta70°C 四路 UL CE
FAPE3012120
1.50W 2*115V 31.0mA 2*24.0V 2*35.8V ta70°C 四路 UL CE
FAPE3012121
1.70W 230V 283mA 6.0V 9.8V ta50°C 单路 UL CE
FAPE3012122
1.70W 230V 189mA 9.0V 14.8V ta50°C 单路 UL CE
FAPE3012123
1.70W 230V 142mA 12.0V 19.7V ta50°C 单路 UL CE
FAPE3012124
1.70W 230V 113mA 15.0V 24.6V ta50°C 单路 UL CE
FAPE3012125
1.70W 230V 94.0mA 18.0V 30.3V ta50°C 单路 UL CE
FAPE3012126
1.70W 230V 71.0mA 24.0V 39.3V ta50°C 单路 UL CE
FAPE3012127
1.70W 230V 142mA 2*6.0V 2*9.8V ta50°C 双路 UL CE
FAPE3012128
1.70W 230V 94.0mA 2*9.0V 2*14.8V ta50°C 双路 UL CE
FAPE3012129
1.70W 230V 71.0mA 2*12.0V 2*19.7V ta50°C 双路 UL CE
FAPE3012130
1.70W 230V 57.0mA 2*15.0V 2*24.6V ta50°C 双路 UL CE
FAPE3012131
1.70W 230V 47.0mA 2*18.0V 2*30.3V ta50°C 双路 UL CE
FAPE3012132
1.70W 230V 35.0mA 2*24.0V 2*39.3V ta50°C 双路 UL CE
FAPE3012133
1.70W 115V 283mA 6.0V 9.8V ta50°C 单路 UL CE
FAPE3012134
1.70W 115V 189mA 9.0V 14.8V ta50°C 单路 UL CE
FAPE3012135
1.70W 115V 142mA 12.0V 19.7V ta50°C 单路 UL CE
FAPE3012136
1.70W 115V 113mA 15.0V 24.6V ta50°C 单路 UL CE
FAPE3012137
1.70W 115V 94.0mA 18.0V 30.3V ta50°C 单路 UL CE
FAPE3012138
1.70W 115V 71.0mA 24.0V 39.3V ta50°C 单路 UL CE
FAPE3012139
1.70W 115V 142mA 2*6.0V 2*9.8V ta50°C 双路 UL CE
FAPE3012140
1.70W 115V 94.0mA 2*9.0V 2*14.8V ta50°C 双路 UL CE
FAPE3012141
1.70W 115V 71.0mA 2*12.0V 2*19.7V ta50°C 双路 UL CE
FAPE3012142
1.70W 115V 57.0mA 2*15.0V 2*24.6V ta50°C 双路 UL CE
FAPE3012143
1.70W 115V 47.0mA 2*18.0V 2*30.3V ta50°C 双路 UL CE
FAPE3012144
1.70W 115V 35.0mA 2*24.0V 2*39.3V ta50°C 双路 UL CE
FAPE3012145
1.70W 2*115V 283mA 6.0V 9.8V ta50°C 三路 UL CE
FAPE3012146
1.70W 2*115V 189mA 9.0V 14.8V ta50°C 三路 UL CE
FAPE3012147
1.70W 2*115V 142mA 12.0V 19.7V ta50°C 三路 UL CE
FAPE3012148
1.70W 2*115V 113mA 15.0V 24.6V ta50°C 三路 UL CE
FAPE3012149
1.70W 2*115V 94.0mA 18.0V 30.3V ta50°C 三路 UL CE
FAPE3012150
1.70W 2*115V 71.0mA 24.0V 39.3V ta50°C 三路 UL CE
FAPE3012151
1.70W 2*115V 142mA 2*6.0V 2*9.8V ta50°C 四路 UL CE
FAPE3012152
1.70W 2*115V 94.0mA 2*9.0V 2*14.8V ta50°C 四路 UL CE
FAPE3012153
1.70W 2*115V 71.0mA 2*12.0V 2*19.7V ta50°C 四路 UL CE
FAPE3012154
1.70W 2*115V 57.0mA 2*15.0V 2*24.6V ta50°C 四路 UL CE
FAPE3012155
1.70W 2*115V 47.0mA 2*18.0V 2*30.3V ta50°C 四路 UL CE
FAPE3012156
1.70W 2*115V 35.0mA 2*24.0V 2*39.3V ta50°C 四路 UL CE
FAPE3012157
1.80W 230V 300mA 6.0V 9.8V ta40°C 单路 UL CE
FAPE3012158
1.80W 230V 200mA 9.0V 14.8V ta40°C 单路 UL CE
FAPE3012159
1.80W 230V 150mA 12.0V 19.7V ta40°C 单路 UL CE
FAPE3012160
1.80W 230V 120mA 15.0V 24.6V ta40°C 单路 UL CE
FAPE3012161
1.80W 230V 100mA 18.0V 30.3V ta40°C 单路 UL CE
FAPE3012162
1.80W 230V 75.0mA 24.0V 39.3V ta40°C 单路 UL CE
FAPE3012163
1.80W 230V 150mA 2*6.0V 2*9.8V ta40°C 双路 UL CE
FAPE3012164
1.80W 230V 100mA 2*9.0V 2*14.8V ta40°C 双路 UL CE
FAPE3012165
1.80W 230V 75.0mA 2*12.0V 2*19.7V ta40°C 双路 UL CE
FAPE3012166
1.80W 230V 60.0mA 2*15.0V 2*24.6V ta40°C 双路 UL CE
FAPE3012167
1.80W 230V 50.0mA 2*18.0V 2*30.3V ta40°C 双路 UL CE
FAPE3012168
1.80W 230V 37.0mA 2*24.0V 2*39.3V ta40°C 双路 UL CE
FAPE3012169
1.80W 115V 300mA 6.0V 9.8V ta40°C 单路 UL CE
FAPE3012170
1.80W 115V 200mA 9.0V 14.8V ta40°C 单路 UL CE
FAPE3012171
1.80W 115V 150mA 12.0V 19.7V ta40°C 单路 UL CE
FAPE3012172
1.80W 115V 120mA 15.0V 24.6V ta40°C 单路 UL CE
FAPE3012173
1.80W 115V 100mA 18.0V 30.3V ta40°C 单路 UL CE
FAPE3012174
1.80W 115V 75.0mA 24.0V 39.3V ta40°C 单路 UL CE
FAPE3012175
1.80W 115V 150mA 2*6.0V 2*9.8V ta40°C 双路 UL CE
FAPE3012176
1.80W 115V 100mA 2*9.0V 2*14.8V ta40°C 双路 UL CE
FAPE3012177
1.80W 115V 75.0mA 2*12.0V 2*19.7V ta40°C 双路 UL CE
FAPE3012178
1.80W 115V 60.0mA 2*15.0V 2*24.6V ta40°C 双路 UL CE
FAPE3012179
1.80W 115V 50.0mA 2*18.0V 2*30.3V ta40°C 双路 UL CE
FAPE3012180
1.80W 115V 37.0mA 2*24.0V 2*39.3V ta40°C 双路 UL CE
FAPE3012181
1.80W 2*115V 300mA 6.0V 9.8V ta40°C 三路 UL CE
FAPE3012182
1.80W 2*115V 200mA 9.0V 14.8V ta40°C 三路 UL CE
FAPE3012183
1.80W 2*115V 150mA 12.0V 19.7V ta40°C 三路 UL CE
FAPE3012184
1.80W 2*115V 120mA 15.0V 24.6V ta40°C 三路 UL CE
FAPE3012185
1.80W 2*115V 100mA 18.0V 30.3V ta40°C 三路 UL CE
FAPE3012186
1.80W 2*115V 75.0mA 24.0V 39.3V ta40°C 三路 UL CE
FAPE3012187
1.80W 2*115V 150mA 2*6.0V 2*9.8V ta40°C 四路 UL CE
FAPE3012188
1.80W 2*115V 100mA 2*9.0V 2*14.8V ta40°C 四路 UL CE
FAPE3012189
1.80W 2*115V 75.0mA 2*12.0V 2*19.7V ta40°C 四路 UL CE
FAPE3012190
1.80W 2*115V 60.0mA 2*15.0V 2*24.6V ta40°C 四路 UL CE
FAPE3012191
1.80W 2*115V 50.0mA 2*18.0V 2*30.3V ta40°C 四路 UL CE
FAPE3012192
1.80W 2*115V 37.0mA 2*24.0V 2*39.3V ta40°C 四路 UL CE
FAPE3015xx
2.0-2.4W 115V,230V 42-400mA 6-24V 10.4-42V - - UL CQC VDE
-
FAPE301521
2.0W 230V 333mA 6.0V 10.4V ta70°C 单路 UL CE
FAPE301522
2.0W 230V 222mA 9.0V 14.6V ta70°C 单路 UL CE
FAPE301523
2.0W 230V 167mA 12.0V 20.0V ta70°C 单路 UL CE
FAPE301524
2.0W 230V 133mA 15.0V 25.8V ta70°C 单路 UL CE
FAPE301525
2.0W 230V 111mA 18.0V 29.6V ta70°C 单路 UL CE
FAPE301526
2.0W 230V 83.0mA 24.0V 37.2V ta70°C 单路 UL CE
FAPE301527
2.0W 230V 167mA 2*6.0V 2*10.4V ta70°C 双路 UL CE
FAPE301528
2.0W 230V 111mA 2*9.0V 2*14.6V ta70°C 双路 UL CE
FAPE301529
2.0W 230V 83.0mA 2*12.0V 2*20.0V ta70°C 双路 UL CE
FAPE301530
2.0W 230V 66.0mA 2*15.0V 2*25.8V ta70°C 双路 UL CE
FAPE301531
2.0W 230V 55.0mA 2*18.0V 2*29.6V ta70°C 双路 UL CE
FAPE301532
2.0W 230V 42.0mA 2*24.0V 2*37.2V ta70°C 双路 UL CE
FAPE301533
2.0W 115V 333mA 6.0V 10.4V ta70°C 单路 UL CE
FAPE301534
2.0W 115V 222mA 9.0V 14.6V ta70°C 单路 UL CE
FAPE301535
2.0W 115V 167mA 12.0V 20.0V ta70°C 单路 UL CE
FAPE301536
2.0W 115V 133mA 15.0V 25.8V ta70°C 单路 UL CE
FAPE301537
2.0W 115V 111mA 18.0V 29.6V ta70°C 单路 UL CE
FAPE301538
2.0W 115V 83.0mA 24.0V 37.2V ta70°C 单路 -
FAPE301539
2.0W 115V 167mA 2*6.0V 2*10.4V ta70°C 双路 UL CE
FAPE301540
2.0W 115V 111mA 2*9.0V 2*14.6V ta70°C 双路 UL CE
FAPE301541
2.0W 115V 83.0mA 2*12.0V 2*20.0V ta70°C 双路 UL CE
FAPE301542
2.0W 115V 66.0mA 2*15.0V 2*25.8V ta70°C 双路 UL CE
FAPE301543
2.0W 115V 55.0mA 2*18.0V 2*29.6V ta70°C 双路 -
FAPE301544
2.0W 115V 42.0mA 2*24.0V 2*37.2V ta70°C 双路 -
FAPE301545
2.0W 2*115V 333mA 6.0V 10.4V ta70°C 三路 UL CE
FAPE301546
2.0W 2*115V 222mA 9.0V 14.6V ta70°C 三路 -
FAPE301547
2.0W 2*115V 167mA 12.0V 20.0V ta70°C 三路 UL CE
FAPE301548
2.0W 2*115V 133mA 15.0V 25.8V ta70°C 三路 UL CE
FAPE301549
2.0W 2*115V 111mA 18.0V 29.6V ta70°C 三路 UL CE
FAPE301550
2.0W 2*115V 83.0mA 24.0V 37.2V ta70°C 三路 UL CE
FAPE301551
2.0W 2*115V 167mA 2*6.0V 2*10.4V ta70°C 四路 UL CE
FAPE301552
2.0W 2*115V 111mA 2*9.0V 2*14.6V ta70°C 四路 UL CE
FAPE301553
2.0W 2*115V 83.0mA 2*12.0V 2*20.0V ta70°C 四路 UL CE
FAPE301554
2.0W 2*115V 66.0mA 2*15.0V 2*25.8V ta70°C 四路 UL CE
FAPE301555
2.0W 2*115V 55.0mA 2*18.0V 2*29.6V ta70°C 四路 UL CE
FAPE301556
2.0W 2*115V 42.0mA 2*24.0V 2*37.2V ta70°C 四路 UL CE
FAPE301557
2.30W 230V 384mA 6.0V 10.5V ta50°C 单路 UL CE
FAPE301558
2.30W 230V 256mA 9.0V 15.5V ta50°C 单路 UL CE
FAPE301559
2.30W 230V 192mA 12.0V 21.0V ta50°C 单路 UL CE
FAPE301560
2.30W 230V 154mA 15.0V 25.3V ta50°C 单路 UL CE
FAPE301561
2.30W 230V 128mA 18.0V 31.0V ta50°C 单路 UL CE
FAPE301562
2.30W 230V 96.0mA 24.0V 42.0V ta50°C 单路 UL CE
FAPE301563
2.30W 230V 192mA 2*6.0V 2*10.5V ta50°C 双路 UL CE
FAPE301564
2.30W 230V 128mA 2*9.0V 2*15.5V ta50°C 双路 UL CE
FAPE301565
2.30W 230V 96.0mA 2*12.0V 2*21.0V ta50°C 双路 UL CE
FAPE301566
2.30W 230V 77.0mA 2*15.0V 2*25.3V ta50°C 双路 UL CE
FAPE301567
2.30W 230V 64.0mA 2*18.0V 2*31.0V ta50°C 双路 UL CE
FAPE301568
2.30W 230V 48.0mA 2*24.0V 2*42.0V ta50°C 双路 UL CE
FAPE301569
2.30W 115V 384mA 6.0V 10.5V ta50°C 单路 UL CE
FAPE301570
2.30W 115V 256mA 9.0V 15.5V ta50°C 单路 UL CE
FAPE301571
2.30W 115V 192mA 12.0V 21.0V ta50°C 单路 UL CE
FAPE301572
2.30W 115V 154mA 15.0V 25.3V ta50°C 单路 UL CE
FAPE301573
2.30W 115V 128mA 18.0V 31.0V ta50°C 单路 UL CE
FAPE301574
2.30W 115V 96.0mA 24.0V 42.0V ta50°C 单路 UL CE
FAPE301575
2.30W 115V 192mA 2*6.0V 2*10.5V ta50°C 双路 UL CE
FAPE301576
2.30W 115V 128mA 2*9.0V 2*15.5V ta50°C 双路 UL CE
FAPE301577
2.30W 115V 96.0mA 2*12.0V 2*21.0V ta50°C 双路 UL CE
FAPE301578
2.30W 115V 77.0mA 2*15.0V 2*25.3V ta50°C 双路 UL CE
FAPE301579
2.30W 115V 64.0mA 2*18.0V 2*31.0V ta50°C 双路 UL CE
FAPE301580
2.30W 115V 48.0mA 2*24.0V 2*42.0V ta50°C 双路 UL CE
FAPE301581
2.30W 2*115V 384mA 6.0V 10.5V ta50°C 三路 UL CE
FAPE301582
2.30W 2*115V 256mA 9.0V 15.5V ta50°C 三路 UL CE
FAPE301583
2.30W 2*115V 192mA 12.0V 21.0V ta50°C 三路 UL CE
FAPE301584
2.30W 2*115V 154mA 15.0V 25.3V ta50°C 三路 UL CE
FAPE301585
2.30W 2*115V 128mA 18.0V 31.0V ta50°C 三路 UL CE
FAPE301586
2.30W 2*115V 96.0mA 24.0V 42.0V ta50°C 三路 UL CE
FAPE301587
2.30W 2*115V 192mA 2*6.0V 2*10.5V ta50°C 四路 UL CE
FAPE301588
2.30W 2*115V 128mA 2*9.0V 2*15.5V ta50°C 四路 UL CE
FAPE301589
2.30W 2*115V 96.0mA 2*12.0V 2*21.0V ta50°C 四路 UL CE
FAPE301590
2.30W 2*115V 77.0mA 2*15.0V 2*25.3V ta50°C 四路 UL CE
FAPE301591
2.30W 2*115V 64.0mA 2*18.0V 2*31.0V ta50°C 四路 UL CE
FAPE301592
2.30W 2*115V 48.0mA 2*24.0V 2*42.0V ta50°C 四路 UL CE
FAPE301593
2.40W 230V 400mA 6.0V 10.5V ta40°C 单路 UL CE
FAPE301594
2.40W 230V 267mA 9.0V 15.5V ta40°C 单路 UL CE
FAPE301595
2.40W 230V 200mA 12.0V 21.0V ta40°C 单路 UL CE
FAPE301596
2.40W 230V 160mA 15.0V 25.3V ta40°C 单路 UL CE
FAPE301597
2.40W 230V 133mA 18.0V 31.0V ta40°C 单路 UL CE
FAPE301598
2.40W 230V 100mA 24.0V 42.0V ta40°C 单路 UL CE
FAPE301599
2.40W 230V 200mA 2*6.0V 2*10.5V ta40°C 双路 UL CE
FAPE3015100
2.40W 230V 133mA 2*9.0V 2*15.5V ta40°C 双路 UL CE
FAPE3015101
2.40W 230V 100mA 2*12.0V 2*21.0V ta40°C 双路 UL CE
FAPE3015102
2.40W 230V 80.0mA 2*15.0V 2*25.3V ta40°C 双路 UL CE
FAPE3015103
2.40W 230V 67.0mA 2*18.0V 2*31.0V ta40°C 双路 UL CE
FAPE3015104
2.40W 230V 50.0mA 2*24.0V 2*42.0V ta40°C 双路 -
FAPE3015105
2.40W 115V 400mA 6.0V 10.5V ta40°C 单路 UL CE
FAPE3015106
2.40W 115V 267mA 9.0V 15.5V ta40°C 单路 UL CE
FAPE3015107
2.40W 115V 200mA 12.0V 21.0V ta40°C 单路 UL CE
FAPE3015108
2.40W 115V 160mA 15.0V 25.3V ta40°C 单路 UL CE
FAPE3015109
2.40W 115V 133mA 18.0V 31.0V ta40°C 单路 UL CE
FAPE3015110
2.40W 115V 100mA 24.0V 42.0V ta40°C 单路 UL CE
FAPE3015111
2.40W 115V 200mA 2*6.0V 2*10.5V ta40°C 双路 UL CE
FAPE3015112
2.40W 115V 133mA 2*9.0V 2*15.5V ta40°C 双路 UL CE
FAPE3015113
2.40W 115V 100mA 2*12.0V 2*21.0V ta40°C 双路 UL CE
FAPE3015114
2.40W 115V 80.0mA 2*15.0V 2*25.3V ta40°C 双路 UL CE
FAPE3015115
2.40W 115V 67.0mA 2*18.0V 2*31.0V ta40°C 双路 UL CE
FAPE3015116
2.40W 115V 50.0mA 2*24.0V 2*42.0V ta40°C 双路 UL CE
FAPE3015117
2.40W 2*115V 400mA 6.0V 10.5V ta40°C 三路 UL CE
FAPE3015118
2.40W 2*115V 267mA 9.0V 15.5V ta40°C 三路 UL CE
FAPE3015119
2.40W 2*115V 200mA 12.0V 21.0V ta40°C 三路 UL CE
FAPE3015120
2.40W 2*115V 160mA 15.0V 25.3V ta40°C 三路 UL CE
FAPE3015121
2.40W 2*115V 133mA 18.0V 31.0V ta40°C 三路 UL CE
FAPE3015122
2.40W 2*115V 100mA 24.0V 42.0V ta40°C 三路 UL CE
FAPE3015123
2.40W 2*115V 200mA 2*6.0V 2*10.5V ta40°C 四路 UL CE
FAPE3015124
2.40W 2*115V 133mA 2*9.0V 2*15.5V ta40°C 四路 UL CE
FAPE3015125
2.40W 2*115V 100mA 2*12.0V 2*21.0V ta40°C 四路 UL CE
FAPE3015126
2.40W 2*115V 80.0mA 2*15.0V 2*25.3V ta40°C 四路 UL CE
FAPE3015127
2.40W 2*115V 67.0mA 2*18.0V 2*31.0V ta40°C 四路 UL CE
FAPE3015128
2.40W 2*115V 50.0mA 2*24.0V 2*42.0V ta40°C 四路 UL CE
FAPE3018xx
2.3-2.8W 115V,230V 48-450mA 6-24V 10-42V - - UL CQC
-
FAPE301857
2.30W 230V 384mA 6.0V 10.0V ta70°C 单路 UL CE
FAPE301858
2.30W 230V 256mA 9.0V 13.8V ta70°C 单路 UL CE
FAPE301859
2.30W 230V 192mA 12.0V 18.6V ta70°C 单路 UL CE
FAPE301860
2.30W 230V 154mA 15.0V 23.8V ta70°C 单路 UL CE
FAPE301861
2.30W 230V 128mA 18.0V 27.8V ta70°C 单路 UL CE
FAPE301862
2.30W 230V 96.0mA 24.0V 34.7V ta70°C 单路 UL CE
FAPE301863
2.30W 230V 192mA 2*6.0V 2*10.0V ta70°C 双路 UL CE
FAPE301864
2.30W 230V 128mA 2*9.0V 2*14.0V ta70°C 双路 UL CE
FAPE301865
2.30W 230V 96.0mA 2*12.0V 2*17.5V ta70°C 双路 UL CE
FAPE301866
2.30W 230V 77.0mA 2*15.0V 2*24.4V ta70°C 双路 UL CE
FAPE301867
2.30W 230V 64.0mA 2*18.0V 2*29.3V ta70°C 双路 UL CE
FAPE301868
2.30W 230V 48.0mA 2*24.0V 2*35.8V ta70°C 双路 UL CE
FAPE301869
2.30W 115V 384mA 6.0V 10.0V ta70°C 单路 UL CE
FAPE301870
2.30W 115V 256mA 9.0V 13.8V ta70°C 单路 UL CE
FAPE301871
2.30W 115V 192mA 12.0V 18.6V ta70°C 单路 UL CE
FAPE301872
2.30W 115V 154mA 15.0V 23.8V ta70°C 单路 UL CE
FAPE301873
2.30W 115V 128mA 18.0V 27.8V ta70°C 单路 UL CE
FAPE301874
2.30W 115V 96.0mA 24.0V 34.7V ta70°C 单路 UL CE
FAPE301875
2.30W 115V 192mA 2*6.0V 2*10.0V ta70°C 双路 UL CE
FAPE301876
2.30W 115V 128mA 2*9.0V 2*14.0V ta70°C 双路 UL CE
FAPE301877
2.30W 115V 96.0mA 2*12.0V 2*17.5V ta70°C 双路 UL CE
FAPE301878
2.30W 115V 77.0mA 2*15.0V 2*24.4V ta70°C 双路 UL CE
FAPE301879
2.30W 115V 64.0mA 2*18.0V 2*29.3V ta70°C 双路 UL CE
FAPE301880
2.30W 115V 48.0mA 2*24.0V 2*35.8V ta70°C 双路 UL CE
FAPE301881
2.30W 2*115V 384mA 6.0V 10.0V ta70°C 三路 UL CE
FAPE301882
2.30W 2*115V 256mA 9.0V 13.8V ta70°C 三路 UL CE
FAPE301883
2.30W 2*115V 192mA 12.0V 18.6V ta70°C 三路 UL CE
FAPE301884
2.30W 2*115V 154mA 15.0V 23.8V ta70°C 三路 UL CE
FAPE301885
2.30W 2*115V 128mA 18.0V 27.8V ta70°C 三路 UL CE
FAPE301886
2.30W 2*115V 96.0mA 24.0V 34.7V ta70°C 三路 UL CE
FAPE301887
2.30W 2*115V 192mA 2*6.0V 2*10.0V ta70°C 四路 UL CE
FAPE301888
2.30W 2*115V 128mA 2*9.0V 2*14.0V ta70°C 四路 UL CE
FAPE301889
2.30W 2*115V 96.0mA 2*12.0V 2*17.5V ta70°C 四路 UL CE
FAPE301890
2.30W 2*115V 77.0mA 2*15.0V 2*24.4V ta70°C 四路 UL CE
FAPE301891
2.30W 2*115V 64.0mA 2*18.0V 2*29.3V ta70°C 四路 UL CE
FAPE301892
2.30W 2*115V 48.0mA 2*24.0V 2*35.8V ta70°C 四路 UL CE
FAPE301893
2.70W 230V 450mA 6.0V 10.5V ta50°C 单路 UL CE
FAPE301894
2.70W 230V 300mA 9.0V 15.4V ta50°C 单路 UL CE
FAPE301895
2.70W 230V 225mA 12.0V 21.1V ta50°C 单路 UL CE
FAPE301896
2.70W 230V 180mA 15.0V 26.3V ta50°C 单路 UL CE
FAPE301897
2.70W 230V 150mA 18.0V 30.9V ta50°C 单路 UL CE
FAPE301898
2.70W 230V 113mA 24.0V 42.0V ta50°C 单路 UL CE
FAPE301899
2.70W 230V 225mA 2*6.0V 2*10.5V ta50°C 双路 UL CE
FAPE3018100
2.70W 230V 150mA 2*9.0V 2*15.4V ta50°C 双路 UL CE
FAPE3018101
2.70W 230V 113mA 2*12.0V 2*21.1V ta50°C 双路 UL CE
FAPE3018102
2.70W 230V 90.0mA 2*15.0V 2*26.3V ta50°C 双路 UL CE
FAPE3018103
2.70W 230V 75.0mA 2*18.0V 2*30.9V ta50°C 双路 UL CE
FAPE3018104
2.70W 230V 57.0mA 2*24.0V 2*42.0V ta50°C 双路 UL CE
FAPE3018105
2.70W 115V 450mA 6.0V 10.5V ta50°C 单路 UL CE
FAPE3018106
2.70W 115V 300mA 9.0V 15.4V ta50°C 单路 UL CE
FAPE3018107
2.70W 115V 225mA 12.0V 21.1V ta50°C 单路 UL CE
FAPE3018108
2.70W 115V 180mA 15.0V 26.3V ta50°C 单路 UL CE
FAPE3018109
2.70W 115V 150mA 18.0V 30.9V ta50°C 单路 UL CE
FAPE3018110
2.70W 115V 113mA 24.0V 42.0V ta50°C 单路 UL CE
FAPE3018111
2.70W 115V 225mA 2*6.0V 2*10.5V ta50°C 双路 UL CE
FAPE3018112
2.70W 115V 150mA 2*9.0V 2*15.4V ta50°C 双路 UL CE
FAPE3018113
2.70W 115V 113mA 2*12.0V 2*21.1V ta50°C 双路 UL CE
FAPE3018114
2.70W 115V 90.0mA 2*15.0V 2*26.3V ta50°C 双路 UL CE
FAPE3018115
2.70W 115V 75.0mA 2*18.0V 2*30.9V ta50°C 双路 UL CE
FAPE3018116
2.70W 115V 57.0mA 2*24.0V 2*42.0V ta50°C 双路 UL CE
FAPE3018117
2.70W 2*115V 450mA 6.0V 10.5V ta50°C 三路 UL CE
FAPE3018118
2.70W 2*115V 300mA 9.0V 15.4V ta50°C 三路 UL CE
FAPE3018119
2.70W 2*115V 225mA 12.0V 21.1V ta50°C 三路 UL CE
FAPE3018120
2.70W 2*115V 180mA 15.0V 26.3V ta50°C 三路 UL CE
FAPE3018121
2.70W 2*115V 150mA 18.0V 30.9V ta50°C 三路 UL CE
FAPE3018122
2.70W 2*115V 113mA 24.0V 42.0V ta50°C 三路 UL CE
FAPE3018123
2.70W 2*115V 225mA 2*6.0V 2*10.5V ta50°C 四路 UL CE
FAPE3018124
2.70W 2*115V 150mA 2*9.0V 2*15.4V ta50°C 四路 UL CE
FAPE3018125
2.70W 2*115V 113mA 2*12.0V 2*21.1V ta50°C 四路 UL CE
FAPE3018126
2.70W 2*115V 90.0mA 2*15.0V 2*26.3V ta50°C 四路 UL CE
FAPE3018127
2.70W 2*115V 75.0mA 2*18.0V 2*30.9V ta50°C 四路 UL CE
FAPE3018128
2.70W 2*115V 57.0mA 2*24.0V 2*42.0V ta50°C 四路 UL CE
FAPE3018129
2.80W 230V 467mA 6.0V 10.5V ta40°C 单路 UL CE
FAPE3018130
2.80W 230V 311mA 9.0V 15.4V ta40°C 单路 UL CE
FAPE3018131
2.80W 230V 233mA 12.0V 21.1V ta40°C 单路 UL CE
FAPE3018132
2.80W 230V 187mA 15.0V 26.3V ta40°C 单路 UL CE
FAPE3018133
2.80W 230V 156mA 18.0V 30.9V ta40°C 单路 UL CE
FAPE3018134
2.80W 230V 117mA 24.0V 42.0V ta40°C 单路 UL CE
FAPE3018135
2.80W 230V 233mA 2*6.0V 2*10.5V ta40°C 双路 UL CE
FAPE3018136
2.80W 230V 156mA 2*9.0V 2*15.4V ta40°C 双路 UL CE
FAPE3018137
2.80W 230V 117mA 2*12.0V 2*21.1V ta40°C 双路 UL CE
FAPE3018138
2.80W 230V 93.0mA 2*15.0V 2*26.3V ta40°C 双路 UL CE
FAPE3018139
2.80W 230V 77.0mA 2*18.0V 2*30.9V ta40°C 双路 UL CE
FAPE3018140
2.80W 230V 58.0mA 2*24.0V 2*42.0V ta40°C 双路 UL CE
FAPE3018141
2.80W 115V 467mA 6.0V 10.5V ta40°C 单路 UL CE
FAPE3018142
2.80W 115V 311mA 9.0V 15.4V ta40°C 单路 UL CE
FAPE3018143
2.80W 115V 233mA 12.0V 21.1V ta40°C 单路 UL CE
FAPE3018144
2.80W 115V 187mA 15.0V 26.3V ta40°C 单路 UL CE
FAPE3018145
2.80W 115V 156mA 18.0V 30.9V ta40°C 单路 UL CE
FAPE3018146
2.80W 115V 117mA 24.0V 42.0V ta40°C 单路 UL CE
FAPE3018147
2.80W 115V 233mA 2*6.0V 2*10.5V ta40°C 双路 UL CE
FAPE3018148
2.80W 115V 156mA 2*9.0V 2*15.4V ta40°C 双路 UL CE
FAPE3018149
2.80W 115V 117mA 2*12.0V 2*21.1V ta40°C 双路 UL CE
FAPE3018150
2.80W 115V 93.0mA 2*15.0V 2*26.3V ta40°C 双路 UL CE
FAPE3018151
2.80W 115V 77.0mA 2*18.0V 2*30.9V ta40°C 双路 UL CE
FAPE3018152
2.80W 115V 58.0mA 2*24.0V 2*42.0V ta40°C 双路 UL CE
FAPE3018153
2.80W 2*115V 467mA 6.0V 10.5V ta40°C 三路 UL CE
FAPE3018154
2.80W 2*115V 311mA 9.0V 15.4V ta40°C 三路 UL CE
FAPE3018155
2.80W 2*115V 233mA 12.0V 21.1V ta40°C 三路 UL CE
FAPE3018156
2.80W 2*115V 187mA 15.0V 26.3V ta40°C 三路 UL CE
FAPE3018157
2.80W 2*115V 156mA 18.0V 30.9V ta40°C 三路 UL CE
FAPE3018158
2.80W 2*115V 117mA 24.0V 42.0V ta40°C 三路 UL CE
FAPE3018159
2.80W 2*115V 233mA 2*6.0V 2*10.5V ta40°C 四路 UL CE
FAPE3018160
2.80W 2*115V 156mA 2*9.0V 2*15.4V ta40°C 四路 UL CE
FAPE3018161
2.80W 2*115V 117mA 2*12.0V 2*21.1V ta40°C 四路 UL CE
FAPE3018162
2.80W 2*115V 93.0mA 2*15.0V 2*26.3V ta40°C 四路 UL CE
FAPE3018163
2.80W 2*115V 77.0mA 2*18.0V 2*30.9V ta40°C 四路 UL CE
FAPE3018164
2.80W 2*115V 58.0mA 2*24.0V 2*42.0V ta40°C 四路 UL CE
FAPE3023xx
2.8-3.2W 115V,230V 58-533mA 6-24V 10.7-38.8V - - UL CQC VDE
-
FAPE302301
2.80W 230V 466mA 6.0V 10.7V ta70°C 单路 UL CE
FAPE302302
2.80W 230V 311mA 9.0V 14.8V ta70°C 单路 UL CE
FAPE302303
2.80W 230V 233mA 12.0V 20.8V ta70°C 单路 UL CE
FAPE302304
2.80W 230V 186mA 15.0V 24.0V ta70°C 单路 UL CE
FAPE302305
2.80W 230V 155mA 18.0V 29.9V ta70°C 单路 UL CE
FAPE302306
2.80W 230V 116mA 24.0V 38.8V ta70°C 单路 UL CE
FAPE302307
2.80W 230V 233mA 2*6.0V 2*10.7V ta70°C 双路 UL CE
FAPE302308
2.80W 230V 155mA 2*9.0V 2*16.0V ta70°C 双路 UL CE
FAPE302309
2.80W 230V 116mA 2*12.0V 2*20.4V ta70°C 双路 UL CE
FAPE302310
2.80W 230V 93.0mA 2*15.0V 2*25.0V ta70°C 双路 UL CE
FAPE302311
2.80W 230V 77.0mA 2*18.0V 2*30.5V ta70°C 双路 UL CE
FAPE302312
2.80W 230V 58.0mA 2*24.0V 2*38.7V ta70°C 双路 UL CE
FAPE302313
2.80W 115V 466mA 6.0V 10.7V ta70°C 单路 UL CE
FAPE302314
2.80W 115V 311mA 9.0V 14.8V ta70°C 单路 UL CE
FAPE302315
2.80W 115V 233mA 12.0V 20.8V ta70°C 单路 UL CE
FAPE302316
2.80W 115V 186mA 15.0V 24.0V ta70°C 单路 UL CE
FAPE302317
2.80W 115V 155mA 18.0V 29.9V ta70°C 单路 UL CE
FAPE302318
2.80W 115V 116mA 24.0V 38.8V ta70°C 单路 UL CE
FAPE302319
2.80W 115V 233mA 2*6.0V 2*10.7V ta70°C 双路 UL CE
FAPE302320
2.80W 115V 155mA 2*9.0V 2*16.0V ta70°C 双路 UL CE
FAPE302321
2.80W 115V 116mA 2*12.0V 2*20.4V ta70°C 双路 UL CE
FAPE302322
2.80W 115V 93.0mA 2*15.0V 2*25.0V ta70°C 双路 UL CE
FAPE302323
2.80W 115V 77.0mA 2*18.0V 2*30.5V ta70°C 双路 UL CE
FAPE302324
2.80W 115V 58.0mA 2*24.0V 2*38.7V ta70°C 双路 UL CE
FAPE302325
2.80W 2*115V 466mA 6.0V 10.7V ta70°C 三路 UL CE
FAPE302326
2.80W 2*115V 311mA 9.0V 14.8V ta70°C 三路 UL CE
FAPE302327
2.80W 2*115V 233mA 12.0V 20.8V ta70°C 三路 UL CE
FAPE302328
2.80W 2*115V 186mA 15.0V 24.0V ta70°C 三路 UL CE
FAPE302329
2.80W 2*115V 155mA 18.0V 29.9V ta70°C 三路 UL CE
FAPE302330
2.80W 2*115V 116mA 24.0V 38.8V ta70°C 三路 UL CE
FAPE302331
2.80W 2*115V 233mA 2*6.0V 2*10.7V ta70°C 四路 UL CE
FAPE302332
2.80W 2*115V 155mA 2*9.0V 2*16.0V ta70°C 四路 UL CE
FAPE302333
2.80W 2*115V 116mA 2*12.0V 2*20.4V ta70°C 四路 UL CE
FAPE302334
2.80W 2*115V 93.0mA 2*15.0V 2*25.0V ta70°C 四路 UL CE
FAPE302335
2.80W 2*115V 77.0mA 2*18.0V 2*30.5V ta70°C 四路 UL CE
FAPE302336
2.80W 2*115V 58.0mA 2*24.0V 2*38.7V ta70°C 四路 UL CE
FAPE302337
3.20W 230V 533mA 6.0V 10.7V ta40°C 单路 UL CE
FAPE302338
3.20W 230V 356mA 9.0V 14.8V ta40°C 单路 UL CE
FAPE302339
3.20W 230V 267mA 12.0V 20.8V ta40°C 单路 UL CE
FAPE302340
3.20W 230V 213mA 15.0V 24.0V ta40°C 单路 UL CE
FAPE302341
3.20W 230V 178mA 18.0V 29.9V ta40°C 单路 UL CE
FAPE302342
3.20W 230V 133mA 24.0V 38.8V ta40°C 单路 UL CE
FAPE302343
3.20W 230V 267mA 2*6.0V 2*10.7V ta40°C 双路 UL CE
FAPE302344
3.20W 230V 178mA 2*9.0V 2*16.0V ta40°C 双路 UL CE
FAPE302345
3.20W 230V 133mA 2*12.0V 2*20.4V ta40°C 双路 UL CE
FAPE302346
3.20W 230V 107mA 2*15.0V 2*25.0V ta40°C 双路 UL CE
FAPE302347
3.20W 230V 89.0mA 2*18.0V 2*30.5V ta40°C 双路 UL CE
FAPE302348
3.20W 230V 67.0mA 2*24.0V 2*38.7V ta40°C 双路 UL CE
FAPE302349
3.20W 115V 533mA 6.0V 10.7V ta40°C 单路 UL CE
FAPE302350
3.20W 115V 356mA 9.0V 14.8V ta40°C 单路 UL CE
FAPE302351
3.20W 115V 267mA 12.0V 20.8V ta40°C 单路 UL CE
FAPE302352
3.20W 115V 213mA 15.0V 24.0V ta40°C 单路 UL CE
FAPE302353
3.20W 115V 178mA 18.0V 29.9V ta40°C 单路 UL CE
FAPE302354
3.20W 115V 133mA 24.0V 38.8V ta40°C 单路 UL CE
FAPE302355
3.20W 115V 267mA 2*6.0V 2*10.7V ta40°C 双路 UL CE
FAPE302356
3.20W 115V 178mA 2*9.0V 2*16.0V ta40°C 双路 UL CE
FAPE302357
3.20W 115V 133mA 2*12.0V 2*20.4V ta40°C 双路 UL CE
FAPE302358
3.20W 115V 107mA 2*15.0V 2*25.0V ta40°C 双路 UL CE
FAPE302359
3.20W 115V 89.0mA 2*18.0V 2*30.5V ta40°C 双路 UL CE
FAPE302360
3.20W 115V 67.0mA 2*24.0V 2*38.7V ta40°C 双路 UL CE
FAPE302361
3.20W 2*115V 533mA 6.0V 10.7V ta40°C 三路 UL CE
FAPE302362
3.20W 2*115V 356mA 9.0V 14.8V ta40°C 三路 UL CE
FAPE302363
3.20W 2*115V 267mA 12.0V 20.8V ta40°C 三路 UL CE
FAPE302364
3.20W 2*115V 213mA 15.0V 24.0V ta40°C 三路 UL CE
FAPE302365
3.20W 2*115V 178mA 18.0V 29.9V ta40°C 三路 UL CE
FAPE302366
3.20W 2*115V 133mA 24.0V 38.8V ta40°C 三路 UL CE
FAPE302367
3.20W 2*115V 267mA 2*6.0V 2*10.7V ta40°C 四路 UL CE
FAPE302368
3.20W 2*115V 178mA 2*9.0V 2*16.0V ta40°C 四路 UL CE
FAPE302369
3.20W 2*115V 133mA 2*12.0V 2*20.4V ta40°C 四路 UL CE
FAPE302370
3.20W 2*115V 107mA 2*15.0V 2*25.0V ta40°C 四路 UL CE
FAPE302371
3.20W 2*115V 89.0mA 2*18.0V 2*30.5V ta40°C 四路 UL CE
FAPE302372
3.20W 2*115V 67.0mA 2*24.0V 2*38.7V ta40°C 四路 UL CE
FAPE3813xx
2.8W 115V,230V 67-533mA 6-24V 8.0-32.1V - - UL CQC VDE
-
FAPE381393
2.80W 230V 533mA 6.0V 8.0V ta70°C 单路 UL CQC VDE
FAPE381394
2.80W 230V 356mA 9.0V 12.0V ta70°C 单路 UL CQC VDE
FAPE381395
2.80W 230V 267mA 12.0V 16.0V ta70°C 单路 UL CQC VDE
FAPE381396
2.80W 230V 214mA 15.0V 20.0V ta70°C 单路 UL CQC VDE
FAPE381397
2.80W 230V 178mA 18.0V 24.1V ta70°C 单路 UL CQC VDE
FAPE381398
2.80W 230V 134mA 24.0V 32.1V ta70°C 单路 UL CQC VDE
FAPE381399
2.80W 230V 267mA 2*6.0V 2*8.0V ta70°C 双路 UL CQC VDE
FAPE3813100
2.80W 230V 178mA 2*9.0V 2*12.0V ta70°C 双路 UL CQC VDE
FAPE3813101
2.80W 230V 134mA 2*12.0V 2*16.0V ta70°C 双路 UL CQC VDE
FAPE3813102
2.80W 230V 107mA 2*15.0V 2*20.0V ta70°C 双路 UL CQC VDE
FAPE3813103
2.80W 230V 89.0mA 2*18.0V 2*24.1V ta70°C 双路 UL CQC VDE
FAPE3813104
2.80W 230V 67.0mA 2*24.0V 2*32.1V ta70°C 双路 UL CQC VDE
FAPE3813105
2.80W 115V 533mA 6.0V 8.0V ta70°C 单路 UL CQC VDE
FAPE3813106
2.80W 115V 356mA 9.0V 12.0V ta70°C 单路 UL CQC VDE
FAPE3813107
2.80W 115V 267mA 12.0V 16.0V ta70°C 单路 UL CQC VDE
FAPE3813108
2.80W 115V 214mA 15.0V 20.0V ta70°C 单路 UL CQC VDE
FAPE3813109
2.80W 115V 178mA 18.0V 24.1V ta70°C 单路 UL CQC VDE
FAPE3813110
2.80W 115V 134mA 24.0V 32.1V ta70°C 单路 UL CQC VDE
FAPE3813111
2.80W 115V 267mA 2*6.0V 2*8.0V ta70°C 双路 UL CQC VDE
FAPE3813112
2.80W 115V 178mA 2*9.0V 2*12.0V ta70°C 双路 UL CQC VDE
FAPE3813113
2.80W 115V 134mA 2*12.0V 2*16.0V ta70°C 双路 UL CQC VDE
FAPE3813114
2.80W 115V 107mA 2*15.0V 2*20.0V ta70°C 双路 UL CQC VDE
FAPE3813115
2.80W 115V 89.0mA 2*18.0V 2*24.1V ta70°C 双路 UL CQC VDE
FAPE3813116
2.80W 115V 67.0mA 2*24.0V 2*32.1V ta70°C 双路 UL CQC VDE
FAPE3813117
2.80W 2*115V 533mA 6.0V 8.0V ta70°C 三路 UL CQC VDE
FAPE3813118
2.80W 2*115V 356mA 9.0V 12.0V ta70°C 三路 UL CQC VDE
FAPE3813119
2.80W 2*115V 267mA 12.0V 16.0V ta70°C 三路 UL CQC VDE
FAPE3813120
2.80W 2*115V 214mA 15.0V 20.0V ta70°C 三路 UL CQC VDE
FAPE3813121
2.80W 2*115V 178mA 18.0V 24.1V ta70°C 三路 UL CQC VDE
FAPE3813122
2.80W 2*115V 134mA 24.0V 32.1V ta70°C 三路 UL CQC VDE
FAPE3813123
2.80W 2*115V 267mA 2*6.0V 2*8.0V ta70°C 四路 UL CQC VDE
FAPE3813124
2.80W 2*115V 178mA 2*9.0V 2*12.0V ta70°C 四路 UL CQC VDE
FAPE3813125
2.80W 2*115V 134mA 2*12.0V 2*16.0V ta70°C 四路 UL CQC VDE
FAPE3813126
2.80W 2*115V 107mA 2*15.0V 2*20.0V ta70°C 四路 UL CQC VDE
FAPE3813127
2.80W 2*115V 89.0mA 2*18.0V 2*24.1V ta70°C 四路 UL CQC VDE
FAPE3813128
2.80W 2*115V 67.0mA 2*24.0V 2*32.1V ta70°C 四路 UL CQC VDE
FAPE4214xx
5.0W 115V,230V 104-833mA 6-24V 7.7-30.8V - - UL CQC VDE
-
FAPE421429
5.0W 230V 833mA 6.0V 8.1V ta70°C 单路 UL CQC VDE
FAPE421430
5.0W 230V 556mA 9.0V 12.0V ta70°C 单路 UL CQC VDE
FAPE421431
5.0W 230V 417mA 12.0V 15.5V ta70°C 单路 UL CQC VDE
FAPE421432
5.0W 230V 334mA 15.0V 19.2V ta70°C 单路 UL CQC VDE
FAPE421433
5.0W 230V 278mA 18.0V 23.0V ta70°C 单路 UL CQC VDE
FAPE421434
5.0W 230V 208mA 24.0V 30.5V ta70°C 单路 UL CQC VDE
FAPE421435
5.0W 230V 417mA 2*6.0V 2*7.7V ta70°C 双路 UL CQC VDE
FAPE421436
5.0W 230V 278mA 2*9.0V 2*11.6V ta70°C 双路 UL CQC VDE
FAPE421437
5.0W 230V 208mA 2*12.0V 2*15.5V ta70°C 双路 UL CQC VDE
FAPE421438
5.0W 230V 167mA 2*15.0V 2*19.4V ta70°C 双路 UL CQC VDE
FAPE421439
5.0W 230V 139mA 2*18.0V 2*23.1V ta70°C 双路 UL CQC VDE
FAPE421440
5.0W 230V 104mA 2*24.0V 2*30.8V ta70°C 双路 UL CQC VDE
FAPE421441
5.0W 115V 833mA 6.0V 8.1V ta70°C 单路 UL CQC VDE
FAPE421442
5.0W 115V 556mA 9.0V 12.0V ta70°C 单路 UL CQC VDE
FAPE421443
5.0W 115V 417mA 12.0V 15.5V ta70°C 单路 UL CQC VDE
FAPE421444
5.0W 115V 334mA 15.0V 19.2V ta70°C 单路 UL CQC VDE
FAPE421445
5.0W 115V 278mA 18.0V 23.0V ta70°C 单路 UL CQC VDE
FAPE421446
5.0W 115V 208mA 24.0V 30.5V ta70°C 单路 UL CQC VDE
FAPE421447
5.0W 115V 417mA 2*6.0V 2*7.7V ta70°C 双路 UL CQC VDE
FAPE421448
5.0W 115V 278mA 2*9.0V 2*11.6V ta70°C 双路 UL CQC VDE
FAPE421449
5.0W 115V 208mA 2*12.0V 2*15.5V ta70°C 双路 UL CQC VDE
FAPE421450